TIP-OFFS ANONYMOUS HOTLINE

Report any unethical behaviour or gender-based intimidation and violence

Free call: 0800 022 007
Free fax: 0800 00 77 88
English

MINERALS COUNCIL SOUTH AFRICA MANUAL ISSUED IN TERMS OF:SECTION 51 OF THE PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION ACT 2 OF 2000 (PAIA) READ WITH THE PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT 4 OF 2013 (POPIA)

Download PAIA manual

isiZulu

IBHUKWANA ELIKHISHIWE NGOKUTHI:ISIQEPHU 51 SOMTHETHO WOKUKHUTHAZA UKUTHOLAKALA KOKUFINYELELA KULWAZI 2 KA 2000 (PAIA) FUNDA NAYO UMTHETHO WOKUVIKELWA KOLWAZI LOMUNTU 4 KA-2013 (POPIA)

Download PAIA manual